กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-6999

รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Russia [ รัสเซีย ]
  • เที่ยวเมือง : Moscow-Zagorsk-St Peterburg (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
  • โดย :
  • Code : GQ3DME-EK013
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ดินเนอร์ระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ | การแสดงละครสัตว์ | นั่ง HIGH SPEED TRAINS สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | การแสดงในพระราชวังนิโคลัส
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์

03.30 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377
* คณะออกเดินทางวันที่ 30 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. ถึงดูไบ เวลา 06.55 น. *
07.15 น. ถึงสนามบินดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
09.15 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133
* คณะออกเดินทางวันที่ 30 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. ถึงกรุงมอสโคว์ เวลา 13.50 น. *
13.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย นำท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ นำเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental Art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ** กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท **
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
ค่ำ นำท่าน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DELTA (Business Room) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อนำท่านนั่งรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยทั้งสองเมืองมีระยะทางห่างกันถึง 650 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 40 นาที
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำชมความงดงามของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นำชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
วันที่ 6

ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส (โดยปกติแล้ว น้ำพุในสวนจะไม่เปิดให้ชมในฤดูหนาว คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นำเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอำพัน (Amber Room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดก้า เป็นต้น
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
วันที่ 7

มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้ จากนั้นนำเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา นำท่านช้อปปิ้งที่ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) โดยชื่อถนนนั้นได้มาจากเจ้าชายเนฟสกี้เป็นถนนย่านการค้าสายหลักในเซนท์ปีเตอร์เบิร์กให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิดเป็นของที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, MICHAEL KORS ,BOSS, UNDER ARMOUR ,FURLA, GUESS, NEW BALANCE ,LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN , LEVI'S, SAMSONITE ฯลฯ
18.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176
* คณะเดินทางวันที่ 24-31 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.50 น. *
วันที่ 8

ดูไบ – กรุงเทพฯ

06.35 น. ถึงสนามบินดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
* คณะเดินทางวันที่ 24-31 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 26 พ.ค.-02 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.*
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
รายละเอียดและเงื่อนไข

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการให้บริการ
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญายกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
-ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5.ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 ยูเอสดอลล่าร์)
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลล่าร์)